Fundacja

Pro Sanatio www.prosanatio.com.pl

UWAGA !

OD GRUDNIA 2013 r Mamy status OPP i uprawnienia do przyjmowania darowizny w postaci 1 % z podatku należnego- na podstawie art. 27d ustawy o PIT. Przekazując darowiznę zaznacz cel: REHABILITACJA.

Przy fundacji istnieje możliwość założenia subkonta.

Fundacja Pro Sanatio powstała z chęci wsparcia i inicjowania rozwoju Uzdrowiska Gołdap, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju rehabilitacji dzieci i młodzieży z ogólnie pojętymi problemami rozwojowymi sfery ruchowej. W szczególności dzieci z MPDz (mózgowym porażeniem dziecięcym). Przypadkowe spotkanie ludzi pozytywnie nastawionych do problemu dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych zaowocowało powstaniem fundacji, oraz ośrodka rehabilitacji z najnowocześniejszym sprzętem w Polsce i personelem na najwyższym światowym poziomie. Naszą ambicją jest dalszy rozwój i rozszerzanie działalności, aby udowodnić, że mając pozytywne nastawienie do życia można nawet na „początku świata” stworzyć miejsce, do którego chętnie będą przyjeżdżać osoby szukające kompleksowej pomocy najwyższej jakości a uśmiech szczęśliwych dzieci będzie najcenniejszą nagrodą za nasze starania. Każdy ma prawo do chwili szczęścia, bycia sobą i poczucia satysfakcji z własnych osiągnięć.

Celem Fundacji między innymi jest:
  • Organizowanie leczenia i szeroko pojętej rehabilitacji medycznej i społecznej
  • Organizowanie leczenie zaburzeń układu nerwowego.

  • Tworzenie optymalnych warunków do właściwego fizycznego i psychicznego rozwoju osób z zaburzeniami rozwojowymi, finansowanie i organizacyjne wspieranie różnych form przywracania do pełnej sprawności, doraźna pomoc ofiarom wypadków losowych oraz osobom dotkniętym nieuleczalnymi i przewlekłymi chorobami, w szczególności dzieciom i ich rodzinom

  • Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

KRS Fundacji Pro Sanatio 0000383946

Wszelkie darowizny prosimy wpłacać na konto:

BGŻ  S.A.  numer konta :

PLN 74 2030 0045 1110 0000 0328 5230

Darczyńcy będący osobami fizycznymi mogą od podstawy opodatkowania odliczyć darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele – w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 % dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Darczyńcy będący osobami prawnymi mogą od podstawy opodatkowania odliczyć darowizny przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
Wskazane wyżej przepisy ustaw o podatkach dochodowych odwołują się do art. 4 i art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uzależniając odliczenie darowizny od spełnienia przesłanek przewidzianych w tych przepisach:

  • darowizna musi być przekazana na cele określone w art. 4 wskazanej ustawy – zgodnie z tym przepisem sfera zadań publicznych obejmuje m.in. zadania w zakresie pomocy społecznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania patologiom społecznym,
  • darowizna musi być przekazana organizacjom określonym w art. 3 ust. 2 i 3 wskazanej ustawy – art. 3 ust. 2 ustawy wskazuje między innymi na fundacje (z wyjątkiem fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub założonych przez partie polityczne).

Wysokość darowizny powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 18 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Podsumowując, właściwie udokumentowana darowizna na rzecz fundacji, nawet nie będącej organizacją uznaną za organizację pożytku publicznego, jednakże wykorzystująca darowizny na cele określone art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania zarówno przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatników od osób prawnych.